Sídlo a fakturačná adresa:

INGENIO, s.r.o.

Dr. Valacha 62

909 01 SKALICA

Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, Odd. Sro, vl.č. 20320/T

IČO: 36803006

IČ DPH: SK 2022413525

Adresa prevádzky:

INGENIO, s.r.o.

Báhoň 449

900 84 BÁHOŇ

Slovenská republika

E-mail: info@ingenio.sk

Žiadosti o spracovanie cenových ponúk zasielajte na adresu: obchod@ingenio.sk